T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇALIŞMA TALİMATI - GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

 • 1-AMAÇ:

  Enfeksiyonları önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek ve sorunları çözmek, yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen hastane kökenli faaliyetlerini düzenleyip yürütmek.

 • 2-KAPSAM :

Enfeksiyon kontrol komitesi ve alt birimlerini kapsar.

 • 3.KISALTMALAR

  EKH; Enfeksiyon kontrol hemşiresi

 • 4.TANIMLAR

 • 5-SORUMLULAR:

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin başkanı ve üyelerinin (Başhekim,Sağlık Bakım Hizm. müdürü, dahili birim uzmanı, genel cerrahi uzmanı, enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon kontrol hemşiresi (EKH), eczane sorumlusu, İdari ve Mali Müdür) sorumluluğundadır.

11 .08.2005 tarihinde 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak, hastanemizde Enfeksiyon Kontrol Komitesi yapılandırılmıştır.

 • 6-FAALİYET AKIŞI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ-YETKİ-SORUMLULUKLARI:

 Hasta bakımı ile ilgili enfeksiyon kontrol politikalarını oluşturmak ve bunları uygulama içinde izlemek,

 Yeni politika ve prosedürler konusunda hemşire ve hekim grubu ile ilişkiyisağlamak,

 Hastane enfeksiyonu sürveyans çalışmalarının sürekliliğinisağlamak,

 Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları ortaya koyarak çözümönerileriniüretmek, Verileri, sorunları ve çözüm önerilerini hastanenin ilgili birimlerineduyurmak,

 Hastane çalışanlarının enfeksiyon kontrol programı çerçevesinde sürekli hizmet içi eğitimini sağlamak,

 Personel sağlığı bölümü ile işbirliği içinde personelin sağlık durumunuizlemek

 Antibiyotiklerin kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek (kontrollü antibiyotik kullanımı) ve bunların uygulanmasını ilgili kurullarla birlikteizlemek,

 Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili ilkeleri belirlemek, dezenfektanların seçimi ve kullanımı, temizliğin ne sıklıkta yapıldığını kontroletmek,

 Enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasıyla harcamalarda tasarruf uygulanmasını sağlamak ve bunu hasta bakımını iyileştirmeyeyönlendirmek.

Enfeksiyon Kontrol Hekimi:

F En az haftada bir kere Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine tıbbi direktif ve tavsiye vermek,

F Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programını denetlemek,

F Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek,

F Sürveyans bilgilerini düzenli olarak gözden geçirip sonuçlarını yorumlayarak, periyodik olarak Enfeksiyon  Kontrol Ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında   bu verilerisunmak,

F Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulamasında görev almak

F Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek, Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi:

F Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla laboratuardan kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen yada gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları hastane enfeksiyonu açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

F Toplanan sürveyans verilerinin kayıtlarını tutmak,

F Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

F Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek

F Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,

F Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,

F Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,

F Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.

 1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda en az üç kez toplanır.Bunun dışında EKK başkanı komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 2. Enfeksiyon Kontrol Komite üyeleri enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan ve kendilerine önceden sunulan gündemi görüşmek için toplanır. Toplantı saati, yeri, tarihi gündemi ile birlikte toplantıdan enaz iki gün önceden üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi başkanın davetiyle veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve  başkanın uygun görmesiyle toplanır. Herhangi bir sebeple olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak üyeler başkana yazılı mazeret bildirmekle yükümlüdür.
 3. Toplantıda alınan kararlar karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır.

  Enfeksiyon Kontrol Komitesinin yıllık çalışma raporu enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanır ve komitede görüşüldükten sonra yönetime sunulur.

 4. Enfeksiyon Kontrol Komitesi bilimsel esaslar çerçevesinde yataklı tedavi kurumlarının özellikle şartlarına uygun enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygular, yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunar.
 5. Güncel ve uluslar arası prosedürler doğrultusunda hastanede uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirerek bunları gerektikçe günceller.
 6. Hastanede çalışan personele bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlar ve uygulamaları denetler.
 7. Hastanenin ihtiyaç ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirerek çalışmaların sürekliliğini sağlar.
 8. Hastane enfeksiyonları açısından öncelik taşıyan bölümleri saptayarak bu bölümlerde enfeksiyon kontrolü için hedefler belirlemek suretiyle harekete geçer her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirerek yıllık çalışma raporunda yer verir.
 9. Üç ayda bir olmak üzere hastane enfeksiyon hızlarını, etkenleri ve direnç patentlerini içeren sürveyans raporunu hazırlar ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirilir.

  enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunar. Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorun ve çözüm önerileri konusunda karar alarak yönetime iletir.

 10. Antibiyotik, dezenfeksiyon, sterilizasyon araç ve gereçlerin enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzemelerin alımında ilgili komisyonlara görüş bildirir.
 11. Görev alanı ile ilgili hususlarda hastanenin inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüş bildirir.
 12. İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimin ilkelerini belirler ve denetler. Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar  uygulanmak üzere yönetime iletilir. Bu kararlar yönetim ve hastanenin bütün personeli için bağlayıcıdır. Kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.
 13. Enfeksiyon kontrol komitesi görev alanı ile ilgili olarak gerek gördüğü durumlarda çalışma alt grupları oluşturur

 14. SÜRVEYANS VE KAYIT ALT BİRİMİ:

  Enfeksiyon hekimi ve EKH’n den oluşur. EKH günlük klinik ziyaretleri yapar. Haftada en az bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile toplantı yaparak verileri değerlendirir. Sonuçları yorumlayarak her toplantıda EKK’ ne bilgi verir. Hastane enfeksiyonu salgını şüphesinde ortam kültürleri alınır.Bu mikrobiyolojik sonuçlara göre tedavileri enfeksiyon hekimi tarafından belirlenir.

 15. ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONTROL ALT BİRİMİ:

  Enfeksiyon kontrol hekimi ve eczacıdan oluşur. Üyeler ve EKH yılda en az üç kez toplanarak bilgi alışverişinde bulunur. Eczacı antibiyotik tüketimi konusunda komiteye bilgi verir. Bu kurul kısıtlı antibiyotik kullanımı raporlama sistemini oluşturur ve uygulanmasını sağlar.

  Kullanılan antibiyotiklerin istatistiksel dökümleri eczacı tarafından hazırlanır. Ekip antibiyotik kullanımı ve direnç gelişimi arasındaki ilişkileri belirleyerek dokümanlar halinde EKK’ ne sunar.

 16. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ALT BİRİMİ:

 Hastalar ve hastane personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapar. İzolasyon tedbirlerini belirler, izler ve böyle bir riskin tespit edilmesi durumunda ilgili bölümlere hasta alımının kısıtlanması veya durdurulması hususunda kararlaralır.

 Sağlık personelinin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbi önlemlerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek, uygulama kararlarını almaktansorumludur.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği