T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

GÖREV TANIMI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

BİRİM: KALİTE-VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ 

GÖREV ADI: TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI

AMiR VE üST AMiRLER: BAŞHEKİMı

GÖREV DEVRİ:

-Komite Başkanı: Komite toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini;Başhekim tarafından yapılan görev dağılımında belirtilen, izinli ve rapor durumunda yerine bakacak vekalet bırakılan İdari Birimden bir personele devreder.

-Komite Üyesi: Komite toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; Kendisiyle eş değer ünvanda ilgili çalışana veya aynı birimde görevli  diğer kişiye veya bir alt ünvanda çalışan kişiye devreder.

-Komite Sekreteryası: Komite toplantısına katılımı zorunludur. Komite toplantı kararlarını yazmakla ve ilgili kişilere duyurmakla sorumludur. kalite Birim  çalışanı personel de bu   görevi yapabilir.

GÖREV AMACI : Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Gölbaşı  Devlet Hastanesinin tamamı.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirmesini yapmak,
 • Hastane alt yapı güvenliğini sağlamak,
 • Kurumda can ve mal güvenliğini sağlanmak,
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yapmak,
 • Atık yönetimi çalışmalarını yürütmek,
 • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,
 • Tehlikeli maddelerin güvenli yönetimini sağlamak,
 • Hastane çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlamak,
 • Asansör, elektrik, jeneratör, medikal gaz, atık su, havalandırma sistemlerinin denetim ve bakımını yaptırmak,
 • Yangın ve sabotajlara karşı gerekli tedbirleri almak, yılda en az bir defa yangın söndürme tatbikatı yapmak,
 • Görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini belirlemek,
 • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak.

       Tesis Güvenliği Komitesi üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.  Komite rutin olarak 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 defa toplanır. Olağanüstü durumlarda başkanın daveti ile toplantı yapılabilir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Toplantılarda;  tesis güvenliği uygulamaları, güvenlik raporları (GRS), hasta- çalışan görüş ve önerileri, bina turlarından elde edilen veriler tartışılarak karara bağlanır. Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.