T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

GÖREV TANIMI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

BİRİM: KALİTE-VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ   

GÖREV ADI : ÇALIŞAN  SAĞLIĞI  VE GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ  GÖREV TANIMI

AMİR VE ÜST AMİRLER : BAŞHEKİM/  

GÖREV DEVRİ :

-Komite Başkanı: Komite toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini;Başhekim tarafından yapılan görev dağılımında belirtilen, izinli ve rapor durumunda yerine bakacak diğer hastaneYönetim birimi personeline devreder.

-Komite Üyesi: Komite toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; Kendisiyle eş değer ünvanda ilgili çalışana veya aynı birimde görevli  diğer kişiye veya bir alt ünvanda çalışan kişiye devreder.

-Komite Sekreteryası: Komite toplantısına katılımı zorunludur. Komite toplantı kararlarını yazmakla ve ilgili kişilere duyurmakla sorumludur. İzinli veya raporlu olduğu durumlarda kalite Birim  çalışanı diğer personele  görevini devreder.

GÖREV AMACI :

Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği
kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerinin  belirlenmesini sağlamak.                                                                         

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR :  Gölbaşı Devlet Hastanesinin tamamı.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması:

  • Çalışanların çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tehlikeleri ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri belirler ve Çalışan risk analiz planı yapar.
  • Belirlenen bu risklere yönelik koruyucu önlemleri ve tedbirleri alır.
  • Risk değerlendirmesi bölüm bazındave çalışan bazında yapar.
  • Bölüm ve çalışan bazında risklerin belirlenmesinde;HKS değerlendirme sonuçları, çalışanların iş değiştirme devir hızları, çalışan görüş ve önerileri, çalışan anketsonuçları, çalışan güvenliği komitesinin gözlem ve tespitleri,güvenlik raporlama sistemine yapılan bildirimler kullanılır.
  • Belirlenen risklere yönelik bölümde çalışanlar ile birlikte değerlendirmeler yaparak gereken önlemleri alınır.Çalışan sağlığının korunması için eğitimlerin sürekliliği ve devamlılığı sağlanır.
  • Bölüm bazlı kontrollerin yapılmasında bölüm kalite sorumluları ve çalışan güvenliği komitesi sorumludur.
  • Kalite Yönetim Birimine yapılan çalışan güvenliğini tehdit eden olay bildirimlerinin kök neden analizlerini yapar.

            Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

  • Riskli alanlarda çalışanları korumak amacıyla kişisel koruyucu ekipmanları temin ederek gerekli eğitimleri yapmak ve kişisel koruyucu ekipmanların kontrolünü yapar.
  • Tüm hastanede ve riskli alanlarda çalışanların sağlık taramalarını planlar ve gerekli aşıların yapılmasını sağlar ve kontrolünü yapar.

             Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması amacıyla çalışmalar yapar.

Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması amacıyla gerekli çalışmalar yapar.

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

Tüm çalışanlarda çalışan güvenliği kültürünün oluşması amacıyla çalışmalar yürütür